3rd Kewhimia Open Sekrenyi badminton tournament concludes  Eastern Mirror